ALGEMENE VOORWAARDEN

De website camping-la-chapelle.fr wordt uitgegeven en geëxploiteerd door de maatschappij HOMAIR VACANCES, Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 11 556 420 EURO, waarvan het hoofdkantoor zich bevindt op 570 Avenue du Club Hippique - Immeuble le Derby 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2 (Frankrijk), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van AIX-EN-PROVENCE, onder het nummer 484 881 917 RCS AIX-EN-PROVENCE, intracommunautair BTW nummer FR07484 881 917.

De publicatiedirecteur van de website is meneer M. Quentin SCHAEPELYNCK, President van de maatschappij HOMAIR Vacances.

De website wordt ondergebracht door de maatschappij Kinsta Inc., 8605 Santa Monica Blvd #92581, West Hollywood, CA 90069, United States.

1. Veiligheid van de electronische transacties

De bankgegevens van de Cliënten worden versleuteld door de SSL veiligheidsprotocol (Secure Socket Layer) voor een optimale veiligheid.

Op moment van betaling wordt de Cliënt automatisch doorverbonden naar de website van de SIPS ATOS betalingssysteem.

De maatschappij HOMAIR VACANCES beschikt op geen enkel moment over de bankgegevens van zijn Cliënten. Er wordt direct aan de bank betaald.

2. Auteur rechten

Het gebruik van de website camping-la-chapelle.fr verleent de gebruiker geen rechten. Alleen persoonlijk gebruik is toegestaan.

De website camping-la-chapelle.fr en alle bijbehorende elementen als domeinnamen, algemene structuur, teksten, grafieken, beelden, databank, sitemap, logos, geluid, foto’s, iconografie en andere elementen op de website zijn eigendom van de maatschappij HOMAIR VACANCES, ongeacht het feit dat deze elementen wel of niet beschermd worden door de huidige wetgeving betreffende de auteursrechten of op een andere manier beschermd worden, met uitzondering van de elementen afkomstig van partners van de website camping-la-chapelle.fr. De bescherming van de website en de elementen waaruit deze bestaat vallen onder de nationale en internationale wetgeving betreffende intellectuele eigendom.

Dit heeft als gevolg dat reproducties en/of weergave en/of gehele of gedeeltelijke verspreiding, wel of niet op een elektronische drager, in het heden of in de toekomst verboden is, behalve uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de maatschappij HOMAIR VACANCES.

Ieder persoon die dit verbod overtreedt kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden, onder andere op grond van vervalsing.

De informatiedatabank is eveneens beschermd door de (Franse) wet van 1 juli 1998. Dit betekent dat iedere verwijdering of poging daartoe, in zijn geheel of gedeeltelijk, strafrechtelijke of burgerrechtelijke gevolgen voor de overtreder kan hebben.

Het is dus voor iedere gebruiker verboden om op de website camping-la-chapelle.fr een noemenswaardig hoeveelheid gegevens uit de online databank te verwijderen of deze gegevensbank op een abnormale manier te gebruiken.

3. Informatica en vrijheid

De maatschappij HOMAIR VACANCES zal geen informatie verzamelen die het mogelijk maken de gebruiker persoonlijk te identificeren, behalve wanneer de gebruiker deze informatie vrijwillig geeft door de formulieren op de website in te vullen en deze per mail of post verstuurt.

De informatie en gegevens betreffende de gebruiker zijn nodig voor de behandeling van de reserveringen en de commerciële relatie. Dit is vertrouwelijke informatie. De maatschappij HOMAIR VACANCES kan deze niet aan derden doorspelen, behalve aan zijn partners die deelnemen aan de behandeling van de reservering.

In overeenstemming met de Franse wet betreffende informatica, bestanden en vrijheid van 6 januari 1978, heeft u op ieder moment toegang tot de uw betreffende persoonsgegevens in bezit van de maatschappij HOMAIR VACANCES, en kunt u de wijziging of verwijdering hiervan vragen. Hiervoor kunt u online of schriftelijk een verzoek indienen met vermelding van uw naam, voornaam, adres en wanneer mogelijk uw cliëntreferentie:
HOMAIR Vacances
570 Avenue du Club Hippique
Immeuble "le Derby"
13097 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 02
Frankrijk.

Deze website is onderworpen aan een geautomatiseerde verklaring van persoonsgegevens bij de Commission Nationale Informatique et libertés (CNIL, Franse Nationale Commissie Informatica en Vrijheden), die een ontvangstbewijs afgegeven heeft onder nummer 1071348.

4. Cookies

Wanneer een gebruiker camping-la-chapelle.fr bezoekt, kan HOMAIR VACANCES een cookie van die sessie achterlaten op de computer van de gebruiker. De cookie staat de persoonlijke identificatie van de gebruiker niet toe.

Aan de andere kant slaat het informatie op over het paginabezoek op de gebruikte computer (geraadpleegde pagina’s, datum en tijd van de oproep op de pagina, enz.). Het bedrijf kan deze informatie tijdens latere bezoeken lezen om de gebruiker sneller toegang te geven.

Dit betekent dat cookies door HOMAIR VACANCES alleen worden gebruikt voor het verbeteren van een service op maat van uw behoeften.

5. Hyperlinks

De hyperlinks die te vinden zijn op de website camping-la-chapelle.fr naar andere websites en/of persoonlijke pagina’s en over het algemeen naar alle op internet bestaande bronnen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de maatschappij HOMAIR VACANCES.

De maatschappij HOMAIR VACANCES kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud, informatie, services en producten die de internetgebruiker kan vinden op de website waarop hij terecht gekomen is door op een hyperlink te klikken in de website camping-la-chapelle.fr.

6. Spelletjes, wedstrijden en aanbiedingen

De maatschappij HOMAIR VACANCES kan spelletjes, wedstrijden en andere aanbiedingen organiseren. De hieraan verbonden specifieke regels zullen gelijktijdig aan de Gebruiker bekend gemaakt worden.

7. Newsletters

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zich te abonneren op de newsletters uitgegeven door de maatschappij HOMAIR VACANCES. Hij zal dan mails ontvangen met daarin de nieuwste aanbiedingen van de maatschappij.

In het kader van serviceverbetering kan de maatschappij HOMAIR VACANCES bijvoorbeeld het aantal klikken of het aantal gemaakte reserveringen meten.

De newsletters zijn gratis. De gebruiker heeft de mogelijkheid het abonnement op te zeggen door op de hiervoor bestemde link in de newsletter te klikken.

8. Integraliteit van het contract

Deze wettelijke aanduidingen, de Algemene Voorwaarden voor verblijfreserveringen, websitegebruik en het aan de Cliënt overgedragen reserveringsoverzicht vormen samen het contract dat de beide partijen sluiten.

TOP